Gwarancja

GWARANCJA:WARUNKI GWARANCJI

1.   Gwarantem jest:

CRX Artur Ciążyński

ul. Miła 9/20; 40-464 Katowice

NIP: 9542519743

REGON: 243339380

Tel: + 48 506 245 429

E-mail: artur.ciazynski@gmail.com

2.   Gwarant udziela dwunastomiesięcznej (12 miesięcy) gwarancji na zakupiony produkt.

3.   Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę, wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

4.   Gwarant zapewnia dobrą, jakość oraz prawidłowe działanie produktu.

5.   Gwarancją objęte są w szczególności ujawnione wady fabryczne i materiałowe, które Gwarant zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Gwarant wymienia dany element na, w miarę możliwości, identyczny z podzespołem podlegającym reklamacji.

6.   Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które nie są następstwem wad fabrycznych lub materiałowych, w szczególności: podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, skutków zdarzeń losowych, użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikające ze złego przechowywania oraz zaniedbań w konserwacji produktu.

 7.   Na potrzeby niniejszej gwarancji, poprzez pojęcie zdarzeń losowych, rozumie się np. siła wyższa, powódź, pożar itp.

8.   Gwarancja nie obejmuje także skutków nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów, niedokonanej przez Sprzedawcę oraz usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutków wypadków, uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji, uszkodzeń będących wynikiem niedbałości Nabywcy, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach Gwaranta, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego, kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych, korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.

9.   Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona w podanym terminie Nabywca traci prawo do dalszych roszczeń gwarancyjnych. Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała czy też utraty życia. Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego produktu Gwarant nie odpowiada.

 10.   Nabywca zgłasza uprawnienia wynikające z gwarancji bezpośrednio u Gwaranta. Przesyłka wysyłana jest na koszt gwaranta. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez Nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.

11.   Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin produktu i w ciągu 14 dni podejmie decyzję w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia roszczenia, o czym poinformuje Nabywcę w formie mailowej bądź telefonicznej.

12.   Jeśli roszczenie jest uzasadnione, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin usunie wadę lub dostarczy produkt od wad wolny, przy czym:

a) o sposobie usunięcia wad objętych gwarancją decyduje Gwarant

b) w przypadku wyboru przez Gwaranta naprawy towaru, a naprawa była by nie możliwa bądź związana z nadmiernymi kosztami, wtedy towar zostanie wymieniony na nowy wolny od wad,

c) Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu produktu, innymi o porównywalnej, jakości i walorach użytkowych

d) w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.

13.   Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za nieuzasadnione, Gwarant w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je Nabywcy wraz z uzasadnieniem. Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP, o czym Gwarant poinformuje Nabywcę przed upływem 14-dniowego terminu.

14.   Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla stron, przy czym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

15.   Odpowiedzialność gwarancyjna wygasa z chwilą: dokonania zmian konstrukcyjnych, malowania podzespołów, utraty karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży, zerwania plomby z urządzenia (plomby znajdują się na każdej głowicy i na urządzeniu), przeniesienie prawa własności produktu na inną osobę.

16.   Gwarant informuje, iż w przypadku dokonania sprzedaży produktu na rzecz konsumenta, zgodnie z art. 579 kodeksu cywilnego, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności produktu z umową.

Kontakt
Tel: 506-245-429

E-Mail: crxsklep@gmail.com
Sprzedaję na Allegro
Zobacz moje aukcje na Allegro
e-Płatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.